Th | En

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด

เว็บไซต์ www.ygmmofficial.com , Facebook YGMMOFFICIAL และ Line Official @ygmm_audition ดำเนินการโดยบริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “เรา”)

เราให้ความสำคัญ เคารพซึ่งสิทธิและยึดมั่นที่จะป้องกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะได้อธิบายรายละเอียดของประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน วิธีการที่เรานำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย เรานำข้อมูลไปแบ่งปันให้ใคร ท่านมีสิทธิอะไรบ้างและท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้อย่างไร และเรามีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เป็นต้น

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อเป็นประโยชน์แก่การใช้งานของท่านและเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ www.ygmmofficial.com หรือ เข้าใช้งานผ่านทาง Facebook YGMMOFFICIAL, Line Official @ygmm_audition เราได้ขอข้อมูลจากท่านด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือ ท่านสมัครใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ท่านสามารถอ้างอิงตามนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมตามนโยบายฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

กรณี ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย ได้โปรดขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลก่อนส่งข้อมูลใดๆมาให้เรา เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เข้าใช้งาน เว็บไซต์ของเรา หรือทางช่องทาง Facebook YGMMOFFICIAL, Line Official @ygmm_audition เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วทั้งสิ้น

เราคือใคร

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย") ผู้ควบคุมข้อมูล คือ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้สมัครสมาชิก Website หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเว็บไชต์ของเรา เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของเรา

ผู้สมัคร Online Audition หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไชต์ของเราแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการสมัคร Online Audition ผ่านทาง Website , Facebook YGMMOFFICIAL หรือ Line Official @ygmm_audition เพื่อการคัดเลือกเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดของเรา

ขั้นตอนการรับสมัคร Online Audition

เพื่อให้เป็นที่เข้าใจกัน วิธีการรับสมัคร Online Audition ของเราจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

 • การพิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร จากข้อมูลที่ผู้สมัครยื่นในระบบ Online Audition (Recruitment) ผ่านทาง Website หรือ Line Official @ygmm_audition
 • การเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อทดสอบความสามารถ (Interview & Audition)
 • การพิจารณารับเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัด (Admission)

เราอาจได้รับข้อมูลของท่านผ่านช่องทางการรับสมัคร Online Audition ดังนี้

ผู้สมัคร Online Audition กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ผ่าน http://www.ygmmofficial.com , Facebook YGMMOFFICIAL หรือ Line Official @ygmm_audition

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ประกอบด้วย

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เพศ
 • อายุ
 • Email
 • ประเทศ

สำหรับการสมัคร Online Audition เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านยื่นในระบบ Online Audition ผ่านทาง Website http://www.ygmmofficial.com , Facebook YGMMOFFICIAL หรือ Line Official @ygmm_audition เพื่อใช้ในการพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน ประกอบด้วย

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ชื่อเล่น
 • เลขที่บัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย
 • เพศ
 • อายุ
 • วันเดือนปีเกิด
 • ส่วนสูง น้ำหนัก
 • สัญชาติ
 • สถานศึกษา
 • ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ Social Media ID (IG Facebook YouTube Tiktok)
 • ความสามารถพิเศษ ทักษะ (ถ้ามี)

อนึ่ง เราจะไม่เก็บรวบรวม หรือ ขอข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่านระหว่าง Recruitment หรือ Interview & Audition เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว อันได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเป็นทางการเมือง รสนิยมทางเพศ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ช่วง Recruitment หรือ Interview & Audition ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านจะไม่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อรับผู้สมัครเป็นศิลปินฝึกหัดแต่อย่างใด

ระหว่าง ***Admission*** เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ ตลอดจนขอพิจารณาจากเอกสารฉบับจริง หรือ สำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา ใบปริญญาบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือ เอกสารอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับการสมัครที่เราอาจร้องขอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนการรับท่านมาเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดของเรา

***ช่วง Admission หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวที่เรากำหนดไว้
อาจมีผลต่อการพิจารณารับสมัครเป็นศิลปินฝึกหัดของท่านได้***

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ระหว่าง Online Audition (Recruitment) และ Interview & Audition เราจำเป็นต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ท่านยื่นในระบบ เช่น
  • ใช้ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่านอันเกี่ยวกับการนัดหมายสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถ (Interview & Audition) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินฝึกหัดที่ท่านให้ความสนใจ
  • ใช้ข้อมูลรูปถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง ตลอดจนความสามารถพิเศษ ทักษะ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามประเภทความสามารถ (การร้อง การเต้น การแร็ป) ที่ท่านสนใจสมัครมานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่
  • เปิดเผยชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ Social Media ID (IG Facebook YouTube Tiktok) ตลอดจน ข้อมูลสถานศึกษา รวมทั้ง ความสามารถพิเศษ ทักษะ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือก เป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัด เช่น ทีม Casting ของ YG
 • วัตถุประสงค์ระหว่าง Admission เราจำเป็นต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
  • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่ ผู้บริหารเพื่อพิจารณา เป็นต้น

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลอย่างไร

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เราจะเก็บรวบรวมของท่านโดยทำการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และจัดเก็บไว้ใน Amazon Cloud Database ที่มีมาตรการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access Control)
 • เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเป็นความลับอย่างเข้มงวด และจะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่เพื่อป้องกัน หรือ ระงับเหตุอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็น โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น
  • ประกันภัย กรณีมีการทำประกันภัยของศิลปินฝึกหัด
  • ผู้ให้บริการการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อทำการจ่ายค่าตอบแทน
  • กรมสรรพากร เพื่อชี้แจงเงินได้ เพื่อคำนวณภาษีหัก ฯ ที่จ่าย
  • หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงแรงงาน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม หรือ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสาธารณะสุข กองควบคุมโรคติดต่อ ศาล กรณีมีคำสั่ง หรือ หมายศาล เป็นต้น

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศ เช่น YG Entertainment Inc. หรือองค์กรระหว่างประเทศ เฉพาะเท่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และท่านสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับได้ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานของเรา

ทั้งนี้ เรามีความจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของผู้สมัครทั้งหมด ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ YGMM Audition ที่จัดขึ้นมาโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ YG Entertainment Inc. เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือก รวมถึง การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ YGMM Audition ครั้งนี้ เท่าที่จำเป็น

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาระยะเวลานานเท่าใด

เรามีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเข้ารหัส (Encryption) และเก็บรักษาไว้บน Amazon Cloud Database ของทันที ทั้งนี้ Database ของเรามีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized access) และ มาตรการปกป้องรักษาที่เพียงพอ (Data protection measure)

 • สถานที่จัดเก็บ AWS Cloud ที่ประเทศสิงคโปร์
 • ระยะเวลาจัดเก็บ

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

  • กรณีไม่รับเป็นศิลปินฝึกหัด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก (Recruitment & Interview) เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับการเป็นศิลปินฝึกหัดอย่างยุติธรรมแล้ว
  • กรณีไม่รับเป็นศิลปินฝึกหัด แต่ เรายังสนใจข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในโอกาสเรียกทดสอบในอนาคต (Recruitment & Interview) เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • กรณีรับเป็นศิลปินฝึกหัด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีก เป็นเวลา 10 ปี เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนด
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยวิธีการ ลบ หรือ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านทีสิทธิในการดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเราได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณี Recruitment & Interview แต่ กรณี Admission กล่าวคือ รับเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดแล้วจะไม่สามารถขอเพิกถอนความยินยอมได้ เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยสัญญาจ้าง

  วิธีการติดต่อขอเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

  • ส่งอีเมลล์มาหาเรา ที่ [email protected] โดยระบุว่า ประสงค์จะขอเพิกถอนความยินยอม
  • ส่งจดหมายมาหาเราได้ที่ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

  ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

  ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เฉพาะกรณี Recruitment & Interview

 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

  ท่านมีสิทธิในการระงับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เฉพาะกรณี Recruitment & Interview

 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

  ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้ เฉพาะกรณี Recruitment & Interview (เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตามข้อนี้ ตามที่เราเห็นสมควร)

 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ เฉพาะกรณี Recruitment & Interview

  ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดังนี้

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  Email : [email protected]
  บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
  เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  นอกจากนี้ ท่านสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม Link ด้านล่างนี้ และส่ง email ถึง [email protected] เพื่อการใช้สิทธิของท่าน
  https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/pdpaform/PDPA_FORM.pdf
  ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น
  โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการทบทวนปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 5 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ บริษัท วายจีเอ็มเอ็ม จำกัด
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์: 0-2669-9000 (YG”MM)​ / [email protected]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่องทางการติดต่อ Email: [email protected]
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์: 02-142-1033
Email: [email protected]

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

Privacy Policy YGMM Co., Ltd.

The website www.ygmmofficial.com Facebook YGMMOFFICIAL and Line Official @ygmm_audition owned and powered by YGMM Co., Ltd., and for this purpose, acting as Data Controller (as defined below) of your personal data (hereinafter referred to in this document as “we” “us” “our” or “ours” as the case may be).

We realize the importance of your privacy. It is our mission to respect your rights and be fully committed to safeguarding your privacy. This privacy policy (“Policy”) sets out the details about the categories of personal data which we collect from you, the means through which we use or disclose your personal data, the parties to whom we share your personal data, the personal data rights conferred upon you and how you may exercise them, the protective measures we are implementing to safeguard your personal data, etc.

We highly recommend that you study this Policy thoroughly, including the related terms and conditions, for your own benefit of using this website. It is also aimed that your understanding of the contents provided in this Policy would urge yourself to better protect your personal data. You may refer to this Policy when, upon using this website, your personal data are collected by us through any means or you have voluntarily given us your personal data, and, in such regard, it shall be deemed that you have agreed and consented to the terms and conditions set out in this Policy in all respects.

As for any person who has not reached his/her legal age yet (below 20 years of age) or is considered a quasi-incompetent or incompetent person pursuant to the applicable provisions of law, please first obtain a consent from your parent(s), legal representative, or guardian before sending your personal data to us. When you have entered to use our website, Facebook YGMMOFFICIAL and Line Official @ygmm_audition we will legally deem that you have duly obtained the consent from your parent(s), legal or guardian in any case.

Who are we?

Pursuant to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (the “PDPA”) Data Controller means YGMM Co., Ltd. located at No. 50, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klong Toey Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110.

Website Members means persons who have signed up to be members of our website to receives our information, news and activities.

Online Audition Applicants means persons who have already been the Website, Facebook YGMMOFFICIAL and Line Official @ygmm_audition Members and are applying for an online audition for a place as artist trainee under our label.

Online Audition Application Process

To arrive at the mutual understanding, we set out below three (3) steps of our online audition application process.

 • Each applicant will be preliminarily screened through their qualifications, abilities and suitability based on the information provided onto the online audition recruitment system (Recruitment). (Website or Line Official @ygmm_audition)
 • Selected applicants will be asked to join an interview session and audition screen test to display their abilities and talents (Interview & Audition).
 • Successful applicants will be accepted as new artist trainees under our label (Admission).

We may receive your personal data through the online audition process as follows.

Our online audition applicants will be required to input their personal data along with any other data through http://www.ygmmofficial.com. Facebook YGMMOFFICIAL and Line Official @ygmm_audition

What type of personal data are we collecting?

When you have signed up to be our website’s member, we will collect your general personal data consisting of:

 • Given Name – Family Name
 • Gender
 • Age
 • Email
 • Country of Origin

As for the online audition, we will use your data provided through the online audition system through http://www.ygmmofficial.com. Facebook YGMMOFFICIAL and Line Official @ygmm_audition in support of the interview session. In this regard, we will collect your general personal data consisting of:

 • Given Name – Family Name
 • Nickname
 • Thai National Identification Number or Passport Number
 • Photograph
 • Gender
 • Age
 • Date of Birth
 • Body Height and Weight
 • Nationality
 • Educational Institution
 • Address, Phone Number, Email, Social Media Account ID (Instagram, Facebook, YouTube or Tiktok)
 • Special Abilities or Skills (if any)

However, we will NOT collect or request any sensitive personal data during the Recruitment or Interview & Audition processes. We will not collect your sensitive personal data, including racial, ethnic origin, political opinions, sexual behavior, religious beliefs, criminal records, health data, trade union information, etc. In the course of the Recruitment or the Interview & Audition processes, your sensitive personal data will not be considered for our artist trainee selection process in any manner..

Upon the ***Admission*** process, we will collect personal data of each selected applicant, and may consider requesting an original or photocopy of various documents, e.g., graduation certificate, diploma, commemorative honor certificate, birth certificate, certificate of name or family name change or any other documents relevant to the application which we may consider requesting as we see appropriate before we accept you as our artist trainee.

***For purpose of our running the Admission process, if you do not agree to give general personal data as
required by us, your chance of getting accepted as our artist trainee may be negatively affected.***

Objectives in Data Processing

We collect your personal data for the following purposes.

 • For the purposes of the online audition processes (Recruitment and Interview & Audition), we may need to use or disclose your personal data submitted to the system, including:
  • Using given name, family name, nickname, address, phone number and email for contacting and communicating between you and us for the Interview & Audition process for us to consider selecting an artist trainee in the field you are interested in.
  • Using photograph, body weight and height as well as special abilities and skills in support of our consideration to select artist trainees based on abilities and skills (vocal, dance or rap) in the field you are interested in applying for.
  • Disclosing name, family name, nickname, photograph, address, phone number, email, Social Media Account ID (Instagram, Facebook, YouTube or Tiktok) as well as educational institution, special abilities and skills (if any) to the parties relevant to our artist trainee selection process, e.g., YG’s casting team.
 • For the purposes of the Admission process, we need to use or disclose your personal data as follows.
  • Disclosing your personal data to our executive staff members for their consideration.

How do we process your personal data?

When we have received your personal data, we will take the following actions with respect to your personal data.

 • We will encrypt your personal data and save onto Amazon Cloud Database which is equipped with the proper measures to safeguard your personal data and prevent unauthorized access (access control).
 • We store your sensitive personal data strictly confidential and shall not disclose to any person, except for preventing or suppressing a danger to life, body or health or any other cases prescribed by Section 26 of the PDPA.
 • We will keep your personal data confidential and not disclose to any other person, unless necessary, and in this regard, we shall disclose your personal data only in the event deemed necessary, proportionate and in compliance with the applicable law, including:
  • Insurance companies in case where we obtain an insurance for our artist trainees
  • Payment service providers in case where we pay any remuneration
  • Revenue Department in case where we make clarification about revenue for the purpose of withholding taxes
  • Any other governmental authorities, including Ministry of Labor in case where we are required to comply with labor protection regulations, social security affairs or labor relations regulations, Ministry of Public Health in case where we are required to comply with public health regulations, Department of Disease Control or the court of justice where we are required to comply with a court’s order or summon, etc.

In addition, we may be required to deliver your personal data to a credit bureau agency for verification purposes and use the result obtained to prevent any wrongdoings.

We may be required to transmit your personal data to organizations outside Thailand, including YG Entertainment Inc. or any other international organizations only to the extent relevant to our businesses and shall have adequate data protection standard (appropriate safeguard) whilst you are entitled to exercise rights as a data subject and exhaust the remedies available either at law or under our policies, whichever is better.

However, we may need to share personal data of all applicants to the parties involved in the YGMM Audition Project set up in cooperation between GMM Grammy Public Company Limited and YG Entertainment Inc. for their processes of consideration, selection and any undertakings related to the YGMM Audition Project to the extent necessary.

How do we store your personal data and how long do we store your personal data?

We store your personal data under the following procedures.

 • Storage Characteristics

  We will encrypt your personal data and store the encrypted personal data on the Amazon Cloud Database immediately. Our database system is equipped with the unauthorized access prevention system with adequate data protection measures.

 • The date storage venue is AWS Cloud whose facilities are located in Singapore.
 • Storage Period

  We will store your personal data for the period deemed appropriate and necessary subject to the applicable provisions of law, the details of which are as follows.

  • As for unsuccessful applicants, we will store your personal data for three (3) years from the date on which the Recruitment and Interview & Audition processes are completed, as a proof that we have made due and fair consideration in selecting the applicants suitable for our artist trainee program.
  • As for unsuccessful applicants whose personal data, as we consider, are still relevant that we may reinvite for the Recruitment and/or Interview & Audition processes in the future, we will inform you in advance and ask for your prior consent where we will store your personal data for three (3) from the date on which we have obtained your consent.
  • As for successful applicants, we will store your personal data for as long as the term of your artist trainee contract and upon the termination of the contract for any reason, we will store your personal data for another 10 years for verification and examination purposes in case where any claim may arise within the statute of limitation prescribed by the law.
 • Upon the lapse of the storage period(s) for your personal data as mentioned above or when we no longer have a proper legal ground to continue processing your personal data, we shall destruct your personal data by means of erasure or anonymization of such data within 30 days from the terminal point of the storage and processing period.

Rights of Data Subjects

You have the rights to request an action(s) upon your personal data in the following cases.

 1. Right to Withdraw Your Consent

  You have the right to withdraw your consent previously granted to us for the processing of your personal data at any time for the personal data given for the Recruitment and Interview & Audition processes. However, if the applicant has passed the Admission process (i.e. having been accepted as our artist trainee) you will not be able to withdraw your consent because we are required to collect and process your personal data based on the contractual relationship we have with you.

  You may contact us at any time to request the withdrawal of your consent under no condition at the following address:

  • Send an email to [email protected] clearly specifying in the email subject and body that you desire to withdraw the consent given
  • Send a letter to YGMM Co., Ltd. No. 50, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klong Toey Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110
  • Call us at +66 2-669-8011 / +66 2-689-8739, ext. the personal data protection officer or the assistant to the personal data protection officer
 2. Right to Access Your Personal Data

  You have the right to request an access to your personal data, to obtain a copy of your personal data and to request us to disclose how we obtained your personal data which you had not consented to.

 3. Right to Rectify Inaccurate Personal Data

  You have the right to request us to rectify any inaccuracy about your personal data or make any addition to incomplete personal data.

 4. Right to Get Your Personal Data Erased

  You have the right to request us to erase your personal data under limited circumstances, i.e., the data collected and processed for the Recruitment and Interview & Audition only.

 5. Right to Restrict the Processing of Your Personal Data

  You have the right to restrict our processing of your personal data under limited circumstances, i.e., the data collected and processed for the Recruitment and Interview & Audition only.

 6. Right to Request a Transmission of Your Personal Data to a Third Party (Data Portability)

  You have the right to request us to transmit your personal data to a third-party data controller under limited circumstances, i.e., the data collected and processed for the Recruitment and Interview & Audition only (however, we reserve our rights to reject your request to exercise this right as we see appropriate).

 7. Right to Object the Processing of Your Personal Data

  You have the right to object our processing of your personal data under limited circumstances, i.e., the data collected and processed for the Recruitment and Interview & Audition only.

  You can contact our personal data protection officer to submit a request to exercise the rights in relation to your personal data as follows.

  Personal Data Protection Officer
  Email : [email protected]
  YGMM Co., Ltd.
  No. 50, Sukhumvit 21 Raod (Asoke), Klong Toey Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110
  You may also download our Data Subject Request Form in the link provided below.
  Send your inquires to [email protected]
  https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/pdpaform/PDPA_FORM.pdf
  You will not be charged for your request submitted for any undertaking mentioned above. We will consider
  and inform you of the result within 30 days from the date on which we have received your request.

Amendment to this Policy

We will consider amending this Policy on a regular basis in order to keep this Policy in line with the practices and applicable laws and regulations. However, we will inform you of any amendment to this Policy by updating our website contents on a timely manner. The latest amendment to this Policy was made on May 5, 2022.

Data Controller

Name YGMM Co., Ltd.
Address No. 50, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klong Toey Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110
Contact Tel: +66 87-358-5466

Data Protection Officer

Contact [email protected]
Address No. 50, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klong Toey Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

Competent Regulator

In the event where we or any of our employees violate or fail to comply with the laws and regulations governing personal data protection, you may contact the competent regulator at the following address.

Name Office of the Personal Data Protection Commission
Address Ministry of Digital Economy and Society
Contact Tel: +66 2-142-1033
Email: [email protected]

The period for contact / submission of a compliant shall be as further specified by the applicable law.
Latest Update: May 5, 2022