FAQ

Th | En

สำหรับ 2022 YG x YG”MM Audition จะเป็นการเปิดรับใบสมัครในระบบออนไลน์ จากนั้นทีมงานจะทำการคัดเลือกจาก Profile ที่ส่งเข้ามาและจะติดต่อกลับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อมา Audition ในรอบต่อไปเป็นรายบุคคลและจะยังไม่มีการ Audition อื่นใด ที่นอกเหนือจากที่ประกาศในช่องทางหลักของ YG Entertainment และ YG”MM

หลังจากกรอกใบสมัครและส่งวีดิโอครบแล้ว จะมี Email ตอบกลับเพื่อยืนยันว่าสมัครสำเร็จ และสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ทีมงานจะติดต่อกลับไปภายใน 2 สัปดาห์ทางช่องทางที่ระบุไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีแอบอ้างเป็นทีมงานของค่าย โปรดเก็บข้อมูลการสมัครทั้งหมดไว้เป็นความลับ การคัดเลือกในรอบต่อไปจะจัดขึ้นที่บริษัท YG”MM เท่านั้น

ไม่ได้ ในการ Audition ครั้งนี้ จะรับเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี (เกิดปีพ.ศ. 2546 – พ.ศ.2555 เท่านั้น) หากพบว่ากรอกข้อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

ไม่ได้ ครั้งนี้เป็นการ Audition เดี่ยวเท่านั้น

ในการสมัคร Audition ครั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น ระบบจะมีการตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลข Passport หากพบว่าซ้ำกันระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครทันที และเมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีก หากพบว่าผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากระบบทันที

สิ่งที่ผู้สมัครทุกคนจำเป็นต้องส่ง (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) มีดังนี้
1) ประวัติส่วนตัว : ชื่อ-นามสกุล / ชื่อเล่น / น้ำหนัก-ส่วนสูง / วันเดือนปีเกิด / e-mail / เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ / ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ์การออดิชั่น (ถ้ามี) / ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิง (ถ้ามี)
2) รูปถ่าย หน้าตรงของตัวเอง 1 รูป (เป็นรูปที่ไม่ผ่านการใช้ฟิลเตอร์หรือแอพพลิเคชั่นแต่งรูป)
3) คลิปแสดงความสามารถ ร้อง, แร็ป, เต้น (เลือกได้ 1 ความสามารถเท่านั้น ส่งได้ 1-3 คลิป)

ไม่เสียเปรียบ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความสามารถเบื้องต้น หากน่าสนใจ จะมีการเรียกมาเพื่อ Audition ในรอบต่อไป

การถ่ายวีดิโอ :
• การตั้งกล้อง ต้องตั้งถ่ายเป็นแนวนอน ในทุกคลิปวีดีโอ
• วีดิโอร้องเพลง ให้ถ่ายครึ่งตัวบน เห็นหน้าชัดเจน
• วีดิโอเต้น ให้ถ่ายเต็มตัว เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ชัดเจน
ความยาวของคลิปวีดิโอ :
• Vocal, Rap - จำนวน 1 ท่อน หรือ ไม่เกิน 1 นาที/คลิป ไม่จำกัดแนวเพลง และต้องไม่มีดนตรีประกอบ
• Dance - ไม่เกิน 1 นาที/คลิป ไม่จำกัดแนวเพลง

เบื้องต้น การแสดงความสามารถร้องเพลง ให้ร้องเพลงสด โดยไม่เปิดเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีประกอบ หากทางคณะกรรมการสนใจ สามารถโชว์ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมได้ในการ Audition รอบต่อไป

ไม่จำกัดแนวเพลง สามารถร้องและเต้นได้ทุกภาษา

แต่งตามสไตล์ของตนเอง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สี และไม่แต่งหน้าจัด

ผู้คัดเลือกจะเป็นคณะกรรมการโดยตรงของบริษัท YG และ YG”MM และจะไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โปรดระวังผู้แอบอ้างหลอกลวงเป็นทีมงาน หากสงสัยหรือพบเบาะแส สามารถติดต่อทาง YG”MM โดยตรงได้ที่ [email protected]

ไม่มี หากผู้สมัครนั้นมีความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทางคณะกรรมการจะพิจารณารับเข้าในแต่ละรอบต่อไป

การฝึกหัดจะเกิดขึ้นที่บริษัท YG Entertainment ประเทศเกาหลีใต้ หรือ YG”MM ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการทั้ง 2 บริษัท โดยจะแจ้งให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยตรง

ผู้สมัครทุกคนจะมี Email ตอบกลับเพื่อยืนยันว่าสมัครสำเร็จ แต่จะมีการติดต่อกลับสำหรับผู้ที่ผ่านรอบแรกเป็นรายบุคคลเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการ Audition จะไม่มีการติดต่อกลับ และจะไม่มีการประกาศรายชื่อโดยรวมในทุกกรณี

2022 YG x YG”MM Audition is an online-only audition. All applications will be reviewed, and selected applicants will be notified individually. There will be no other auditions other than those announced on YG Entertainment and YG”MM main channel.

All applicants will receive a confirmation e-mail after submitted. However, only selected applicants will be individually notified within 2 weeks. In order to prevent those who do not wish well to impersonate. Please keep all application information confidential. The next auditions round will be held at YG”MM only.

No, this audition is only for applicants age between 10-19 years old. (Born between 2003-2012)

No, this is an individual audition.

One person can apply only 1 time. The system will check ID number and/or passport number. You are not allowed to edit your application form after submission. If you intentionally submit false information, your application will be dismissed.

All applicants need to submit materials (in Thai or in English) as below ;
1. Personal Information : Name - Last Name / Nickname / Weight - Height / Date of Birth / E-mail / Phone No. / Talent / Audition Experience (Optional) / Experience in Entertainment Field (Optional) ​
2. Headshot Photo (No Filter / No Edit) ​
3. Talent Video - Vocal, Rap, Dance (only 1 talent, 1-3 videos)

No, you will be reviewed by your basic talent and if it is interesting, you will be notified for next screening test.

Shooting guideline
• All videos must be shot in landscape angle.
• Singing video must be taken in medium shot to see the face clearly.
• Dance video must be taken in long shot to see whole body movement.
Length of Video
• Vocal, Rap - 1 rhyme or no longer than 60 seconds/video, can be any genre but without any instrument or backing track.
• Dance - No longer than 60 seconds/video, can be any genre.

No, the vocalist must sing without backing track or instrument. If you pass the online audition, you will be able to show your other talents in the next screening test.

You can use any song in any language.

Dress in your own style. Do not wear hat, glasses, colored contact lens, or heavy makeup.

You will be directly reviewed by YG and YG”MM Audition team. There will be no charge for the application. Please beware of scammers. If you have any inquiries or issue to report, please contact YG”MM directly at [email protected]

There is no limitation. All applicants will be reviewed from talent and personality.

The trainees will be trained at YG Entertainment in South-Korea or YG”MM in Thailand. At the discretion of the board of directors of both companies, it will be notified directly to those who have passed the final selection.

All applicants will receive an email confirming their application's success. However, only those who pass the first round individually will be contacted. Those who do not pass the audition will not be notified and the total list will not be announced in all circumstances.